Wednesday 19 June 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Informatie

Koppelingen links in het menu verwijzen naar extra informatie
 

Aanleiding

Het ‘Inrichtingsplan dal Aalsbeek’ verwoordt de wens van de Gemeente Venlo, DLG en Waterschap Peel en Maasvallei om het stroomgebied van de Aalsbeek in te richten voor natuur- en landschapsontwikkeling. Men streeft naar een doorlopend nat natuurgebied aan de voet van het hoogterras, waarin de bestaande natuurgebieden, de compensatie voor de aanleg van de A73-Zuid en de natuurontwikkeling van Sanders en Geraedts opgenomen worden (Planteijdt en Wortel, 2005) In het bovenstroomse deel van de Aalsbeek (tussen Aan de Loërdijk en de Verlengde Rietweg) hebben verschillende particulieren recent agrarische percelen omgevormd tot natuur. De firma Sanders en Geraedts BV heeft circa 9 ha voormalige landbouwgronden in het kader van Natuurcompensatie voor de aanleg van groeves als kwel- en moerasgebied ingericht (Grontmij, 2001). Hiertoe is in 2004/2005 de teelaarde afgegraven, een deel van de bestaande drainage is verwijderd en er zijn vijf plassen aangelegd. De familie Van Eijk en de familie Hovens (Hovens, 2006) hebben elk een agrarisch perceel (een kas en een weiland) als natuur ingericht (aanleg van poelen, struweel en afgraven van teelaarde). Daarnaast is Rijkswaterstaat momenteel (2007) bezig om ter compensatie van de A73 verschillende percelen in te richten als natuur (aanplant struweel en aanleggen van poelen).  

  

Samenwerking

Om de recent ontstane reeks natuurgebiedjes optimaal te kunnen beheren is een gezamenlijke visie en beheersplan gewenst. Hierdoor ontstaat er een robuuster geheel en kunnen de gezamenlijke krachten worden gebundeld:· biologen Charles van Eijk en Hans Hovens kunnen vanuit hun specifieke soorten- en biotopenkennis zeer adequaat aangeven waar het beheer dient te worden bijgestuurd.· de firma Sanders en Geraedts BV beschikt over groot materieel dat bijvoorbeeld kan worden ingezet om poelen periodiek op te schonen. Tenslotte heeft ecologisch adviesbureau Faunaconsult een kleine kudde exmoorpony’s beschikbaar gesteld voor de begrazing van het gebied. 

  

Doel

Het doel van dit plan is te komen tot een beheer waarmee de belangrijkste natuurwaarden en potenties in en rondom het plangebied worden versterkt.

foto