Thursday 25 July 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Plangebied en omgeving

Het plangebied ligt aan weerszijden van de Aalsbeek, tussen Aan de Loerdijk, de Verlengde Rietweg, de steilwand en de A73 (zie figuur 1). De Aalsbeek wordt deels gevoed door een bronzone van uittredend grondwater aan de voet van de steilrand. Ter hoogte van het plangebied is de Aalsbeek genormaliseerd en verdiept, zodat de omliggende percelen worden ontwaterd. Ten oosten van de Aalsbeek ligt het hoogterras met afzettingen van de Rijn, met een maaiveld hoogte van +40 tot +50 meter NAP.  

Het zuidelijk deel van het plangebied bestaat uit 9 ha voormalige landbouwgronden, die recent (in het kader van Natuurcompensatie voor de aanleg van groeves) door de firma Sanders en Geraedts BV als kwel- en moerasgebied zijn ingericht. Hiertoe is de teelaarde afgegraven en de bestaande drainage verwijderd en zijn drie plassen aangelegd. Direct ten noorden van deze percelen bevindt zich 0,8 ha weiland, waarin door de familie Hovens in 2007 twee poelen, natte laagtes en struweelhagen zijn aangelegd. Ten noorden van dit perceel bevindt zich een kavel van Rijkswaterstaat, waarin in 2007 struweel en een poel zijn aangelegd. In het noordelijk deel van het plangebied ligt een poel die in eigendom is van Staatsbosbeheer. Ten noorden van deze poel liggen twee poelen van Van Eijk, waarvan er één recent is aangelegd. In het noordwestelijk deel van het plangebied bevinden zich een weiland (het zogenaamde dassenweitje) en een walnotenboomgaard.

Venweg heet tegenwoordig Aan de Loërdijk

Aalsbeek

 

 

foto