Wednesday 17 April 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Gemeentelijk beleid

De Concept Ruimtelijke Structuurvisie  van de gemeente Venlo (concept maart 2005) ‘Eenheid in verscheidenheid’, geeft een visie voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Venlo, globaal tot 2015, en is een uitwerking van de Visie Venlo die de raad in juli 2004 heeft vastgesteld. Voor het in de Ruimtelijke Structuurvisie benoemde uitwerkingsgebied “Buitengebied Tegelen/Belfeld” wordt uitgesproken dat een visie voor het stroomgebied van de Aalsbeek gewenst is. Deze dient vorm te krijgen als een integrale visie voor het stroomgebied waarbij een groen/blauwe verbinding in oost-west richting vanaf de Maas aansluiting moet geven richting de noord-zuid gerichte robuuste verbindingszone op de steilrand. De Ruimtelijke Structuurvisie gaat uit van behoud en herstel van het blauwe netwerk. Doel is het versterken van de “sponswerking” van Venlo (langer vasthoudenvan water) en het verbeteren van voorwaarden voor ecologische en landschapsvormende processen. Waar mogelijk worden aanknopingspunten gezocht voor blauwe recreatieve knooppunten en impulsen. In de Concept Integrale natuurvisie Venlo wordt de Aalsbeek als onderdeel van de Provinciaal Ecologische Structuur genoemd. Het streven is een natuurlijke beek met een bovenloop langs de steilrand omgeven door een kwelmoeras, en een benedenloop (ten zuiden van Tegelen) in een beekdal met een diep ingesneden slingerende of meanderende beek met beekdalbos en matig voedselrijke graslanden en natte ruigten. Voorgestelde maatregelen voor het gehele stroomgebied van de Aalsbeek zijn:

  • de herinrichting van het beekdal in combinatie met waterberging;
  • het uitbreiden van natuur door extensiveren van gemeentegronden;
  • het inrichten van een recreatief en landschappelijk aantrekkelijk sportpark;
  • het realiseren van een goede recreatieve ontsluiting vanuit de omringende dorpen richting “Aalsbeekpark” en sportpark, alsmede richting natuurgebieden op hoogterras (Gemeente Venlo, 2002).

 

Het ‘Inrichtingsplan dal Aalsbeek’  (Planteijdt en Wortel, 2005) verwoordt de wens van de Gemeente Venlo, DLG en Waterschap Peel en Maasvallei om het stroomgebied van de Aalsbeek in te richten voor natuur- en landschapsontwikkeling. Men streeft naar een doorlopend nat natuurgebied aan de voet van het hoogterras, waarin de bestaande natuurgebieden, de compensatie voor de aanleg van de A73-Zuid en de natuurontwikkeling van Sanders en Geraedts opgenomen worden. Het betreft een omvangrijk nat natuurgebied en een gebied nabij de Verlengde Rietweg, dat ontwikkeld wordt voor de das, direct ten zuiden van de atletiekbaan. Voorgestelde maatregelen voor dit gebied zijn het verondiepen en het aanbrengen van variatie in de bedding van de Aalsbeek.  Om vernatting van de percelen aan de Aalsbeek te bereiken wil men de gronden ten noorden van Aan de Loërdijk verwerven of overeenkomsten afsluiten met de particuliere grondeigenaren (in de vorm van natschaderegelingen e.d. ten zuiden van Aan de Loërdijk (Planteijdt en Wortel, 2005). logo-venlo

foto