Thursday 25 July 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Poelen

Het beheer van de poelen is gericht op de functie van voortplantingswater voor amfibieën. Om genoeg zonlicht op de noordelijke oevertaluds en oevers te garanderen (belangrijk voor amfibieënlarven), worden de eerste 10 meter rondom de poelen (met name de zuidoostoevers) struik- en boomvrij gehouden. Indien begrazing niet volstaat worden struiken en bomen handmatig verwijderd. Om dichtgroeien van de poelen te voorkomen worden de oevers gefaseerd opgeschoond van riet en grote lisdoddes. Tevens wordt jaarlijks gemonitord of er vis en watervogels in de poelen aanwezig zijn. Indien er vissen in de poelen worden waargenomen zal worden getracht deze te verwijderen (afvangen of tijdelijk droogzetten van de poel).

 

foto