Thursday 25 July 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Samenvatting beleidslijnen

Samengevat zijn de hieronder opgesomde beleidswensen (en knelpunten) van toepassing voor het plangebied.

  • De verbindingszones langs de Maas en over het Hoogterras zijn zeer belangrijk. De Aalsbeekzone is een belangrijke schakel tussen beide zones (Nationaal beleid);
  • De Aalsbeek heeft een specifiek ecologische functie in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Streven is dan ook de herinrichting van het beekdal in combinatie met waterberging;
  • In het ‘Integrale gebiedsvisie en inrichtingsplan dal Aalsbeek (Wortel en Planteijdt, 2005) wordt de genormaliseerde ontwaterende Aalsbeek genoemd als een belangrijk knelpunt. Tevens wordt aangegeven dat een moerasgebied aan weerszijden van de Aalsbeek natuurlijk zou zijn. Een natuurlijke bovenloop in de kwelzone onder aan de steilrand, gevoed door onbeïnvloede bovenlopen en schoon water uit bronnen;
  • Versterking van de belangrijke groene zone rondom de Aalsbeek, waarbij tevens ook de ecologische verbindingszones versterkt worden;
  • Verhoging van de grondwaterstand aan de voet van de steilrand.
  • Hoge prioriteit voor de aanpak van diffuse verontreinigingen in een deel van de Aalsbeek;
  • Streven naar een samenhangende landschapsstructuur, als groenblauwe dooradering van het plangebied, waarbij aandacht wordt besteed aan de aardkundige en historische structuren;
  • De Aalsbeekzone als onderdeel van een groen casco tussen de kernen van Tegelen en Belfeld, dus robuust;
foto