Saturday 03 December 2022 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail snbrongebiedaalsbeek@kpnmail.nl

ANBI

1. Naam: Stichting Natuurbeheer Brongebied Aalsbeek

2. RSIN: 818795827

3. Contact: 077-4642999, snbrongebiedaalsbeek@delta.nl

4. Het beheren van 20 ha natuurgebied, liggen tussen de A73 en de Steilrand in Belfeld, bestaande uit voormalige agrarische terreinen, onttrekken aan hun oorspronkelijke landbouwfunctie en enkele ha bos. Zie pagina INFORMATIE.

5. Actueel beleidsplan: oorspronkelijke natuurwaarden herstellen met speciale aandacht voor brongebiedjes en hun vegetatie, terugkeer heidevegetaties, tegengaan van verruiging en dreigend dichtgroeien van de 15 amfibiepoelen. Deelname aan provinciaal Stimuleringsplan Knoflookpad. Begrazing door grote grazers zoals Exmoorponies en Schotse Hooglanders. Hierbij geholpen door sponsors (zie de sponsorpagina) en een pool van ruim 50 vrijwilligers uit de regio.

6. 2019: Voorzitter PWG Jacobs, secretaris drs. CTJJ van Eijk, penningmeester ir. H. Hovens

7. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werk.

8. Voor een actueel verslag van alle werkzaamheden: zie tabblad NIEUWS. Er is 2x per jaar een grote vrijwilligersdag. Verder wordt er nagenoeg elke vrijdag door een harde kern gewerkt aan rasteronderhoud en noodzakelijke snoei- en maaiwerkzaamheden.

9. We ontvangen via diverse sponsoracties gelden die vooral gebruikt worden voor aankoop van afrasteringsmaterialen, reparatie en onderhoud maaimachines en kettingzagen, olie, brandstof, catering vrijwilligersdagen, kosten vergunningen, terreinhuur. In 2017 is een bijdrage van de provincie Limburg (23836,-) ontvangen die volledig benut zal/moet worden voor het bijplaatsen van knoflookpadden. In 2020 is dit budget uitgeput. In 2018 is een extra sponsoractie geweest.

Staat van Baten en Lasten 2018
Inkomsten   Uitgaven  
saldo  Rabo1/1/2018

24255,28

catering    76,30
legaat   2500,- huur  214,75
sponsors   2950,- rep. / materialen 1136,53
    knoflookpadacties 10913,70
    bankkosten     84,-

Saldo Rabobank 31/12/2018: 17280,-

foto