Thursday 25 July 2024 | Home | Informatie | Multimedia | ANBI
Contact: mail#

Werkwijze

Op grond van recente inventarisatieliteratuur en recente waarnemingen is gekeken welke bijzondere soorten er recent in het plangebied zijn waargenomen. Volgens de nu volgende stappen zijn hieruit de doelsoorten geselecteerd:

Stap 1: Rode Lijstsoorten Allereerst is gekeken welke Rode Lijstsoorten (Ministerie LNV, 2004) in of rondom de gebieden zijn waargenomen. Van de waargenomen Rode Lijstsoorten is vervolgens nagegaan of: * De soort voldoet aan één of meerdere zogenaamde itz-criteria. Deze worden genoemd in het Handboek Natuurdoeltypen (Bal et al., 2001).  * De soort wordt genoemd in de Habitatrichtlijn (bijlage 4) of de Vogelrichtlijn. Dit zijn de belangrijkste internationale regelingen op het gebied van flora- en fauna bescherming.   * De soort als doelsoort van een bepaald natuurdoeltype is aangewezen (Bal et al., 2001).

Stap 2: Uitsluiting van niet relevante soorten Omdat de meest nauwkeurige verzamelde verspreidingsgegevens op km-hok basis zijn, is in een aantal gevallen niet duidelijk of een soort in of vlakbij het gebied waargenomen is. Het kan dus zo zijn dat een Rode Lijstsoort nabij het gebied is waargenomen, terwijl het onderzoeksgebied niet voldoet aan de habitateisen van die soort. Dergelijke soorten zijn als doelsoort ongeschikt bevonden.

Stap 3: Soorten van de nagestreefde natuurdoeltypen worden geselecteerdDe Rode Lijstsoorten dienen kenmerkend zijn voor een of meer van de door de provincie in het gebied nagestreefde natuurdoeltypen (Provincie Limburg, 2001). 

Stap 4. Zeer bijzondere soorten doen ook meeVan de soorten die in stap 2 en 3 zijn afgevallen, worden de zeer bijzondere soorten toch nog als doelsoort geselecteerd. Dit zijn bijvoorbeeld de Rode Lijstsoorten met de status ernstig bedreigd of bedreigd, de soorten van Bijlage 4 van de Habitatrichtlijn en de iTZ en ITZ soorten.

Gladde Slang

foto